OVER WELCOME2WORK


Welcome2Work is een driejarig transnationaal ESF-project met de financiële steun van de Europese Unie, dat werkgevers motiveert om mensen met een beperking op de werkplek te rekruteren, te betrekken, te integreren.

Doel: Welcome2Work wil de overgang van deze medewerkers van de sociale naar de reguliere economie, of van de werkloosheid naar een job bevorderen, met oog voor hun individuele competenties en talenten. Dit project wil de bestaande drempels verlagen en innovatieve vormen van arbeidsmarktintegratie gangbaar maken.

Resultaat: Welcome2Work draagt zo bij aan de effectieve integratie van mensen met een beperking op de Vlaamse arbeidsmarkt en de competenties en de bereidheid van werkgevers om deze kwetsbare groep aan te werven en te integreren, verbeteren. Hiermee volgen we de doelstellingen van de ‘European Disability Strategy 2010-2020’ die de werkloosheid van mensen met een beperking drastisch wil reduceren en hun aandeel in de reguliere economie wil vergroten.

foto van oudere man die gitaar speelt

DE WELCOME2WORK METHODE


foto van dame met krullen die in de zorg werkt

De methode van Welcome2Work is gebaseerd op drie pijlers: Informeren, Simuleren en Activeren. Hierbij zetten we zoveel mogelijk in op het versterken van de bestaande competenties bij de doelgroep en bieden we een kader om deze toe te passen in de context van inclusieve tewerkstelling van mensen met een beperking.

  1. Informeren: Op deze website ligt de nadruk op het informeren van werkgevers over de belangrijkste aspecten van tewerkstelling bij mensen met een beperking en bieden we hen instrumenten aan om de overgang naar een inclusief HR-beleid te faciliteren.
  2. Simuleren: Met praktijkgerichte oefeningen en workshops dompelen we deelnemers onder in realistische scenario’s en rollen waarin zij de touwtjes in handen nemen en al doende leren over de verschillende tewerkstellingsaspecten van mensen met een beperking. 
  3. Stimuleren: aan de hand van een positivistische benadering op de bestaande competenties, good practices, getuigenissen en een duidelijk informatief kader in de vorm van een handboek en online platform stimuleren we de gebruiker om zelfstandig aan de slag te gaan. 

Het partnerschap


Het project omvat organisaties uit 3 EU-landen met verschillende ervaring in de integratie van kansengroepen:

logo van de Lochting

De Lochting: De Lochting vzw biedt in en vanuit de regio Midden-West-Vlaanderen op een duurzame wijze kansen op maatschappelijk zinvol werk met begeleiding, De vzw richt zich op mensen die tijdelijk of blijvend niet aan het werk kunnen in het reguliere arbeidscircuit. Dit willen ze realiseren vanuit een ecologische invalshoek, met respect voor de mens en de omgeving. De Lochting richt zich hiervoor bij voorkeur op activiteiten in het kader van biologische voeding en bio-producten en het ecologisch onderhouden van de leefomgeving, maar kan ook aanvullend andere opdrachten met maatschappelijke meerwaarde opnemen. 

Website: https://www.delochting.be/ 

logo van ecoso

ECOSO: Ecoso vzw streeft naar een duurzame ontwikkeling en tewerkstelling voor laaggeschoold en langdurig werkzoekenden, mensen met een arbeidsbeperking of mensen die om persoonlijke of maatschappelijke redenen niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen.  Ecoso vzw heeft hier een duidelijke visie over hoe ze deze opdracht in de praktijk wil realiseren. Via begeleide tewerkstelling kunnen deze mensen groeien, zich ontplooien en verder doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Website: https://www.ecoso.be/ 

logo van gtb

GTB: De Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst (GTB) is de dienst voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepaste job. In 2016 startten de GTB begeleidingen op met 7.942 mensen. De organisatie telt ruim 375 medewerkers in heel Vlaanderen.

Website: https://www.gtb.be/ 

logo van sopa

SOPA: De openbare instelling SOPA is een ngo uit Vilnius, Litouwen. Kernactiviteit is het creëren van kansen op werk voor wie moeilijkheden ondervindt om een job te vinden. De diensten omvatten beroepskeuzeadvisering, begeleiding, ontwikkelen van soft skills, zoeken van vacatures, analyseren van jobinhoud, netwerken met werkgevers, het profiel van mensen afstemmen op de kansen op werk, professionele integratie volgen en individuele ondersteuning bieden op de werkplek. In het kader van actieve inclusie biedt SOPA diensten voor werklozen uit kansarme categorieën: ouderen, vrouwen, jongeren zonder kwalificaties en mensen met een beperking.

Website: https://sopa.lt/ 

logo van TDK Zdravec

TKD Zdravec: TKD Zdravec is een non-profit organisatie in Gabrovo, Bulgarije. Het helpt bedrijven, niet-commerciële organisaties en jonge mensen om een ​​niveau van professionele vaardigheden te behouden waarmee ze kunnen concurreren op de steeds uitdagender wordende internationale arbeidsmarkt. De vereniging bouwt sociale bruggen door het implementeren van intergenerationele praktijken, het ontwikkelen en realiseren van trainingen voor soft skills, diversiteitsmanagement, het verbeteren van de balans tussen werk en privéleven en de nadruk van welzijn op het werk. 

logo van VDAB

VDAB: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is de Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt en vooral als taak heeft werkzoekenden te bemiddelen en te begeleiden naar werk. Zo nodig worden de competenties van de werkzoekenden verhoogd in de competentiecentra van de VDAB. Er bestaan bij de VDAB tevens een ruim aanbod aan maatregelen die de kansen op werk verhogen voor mensen met een beperking.

Website: https://www.vdab.be/

logo van Trendhuis

Trendhuis: Trendhuis heeft 25 jaar ervaring in onderzoek, strategisch advies en communicatie en is uitgegroeid tot een uniek trendadvies- en communicatiebureau met een heldere visie en scherpe focus op MVO en (sociale) economie.

 Website: https://trendhuis.be/nl/ 

pijl met helpende handen

PROJECTDETAILS

Looptijd: 01/10/2018 tot 31/12/2021

Financiële steun ESF:
ESF goedgekeurd bij aanvraag: €164 680.00
VCF goedgekeurd op aanvraag: €109 786.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: €0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag: €274 467.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo: €0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo: €0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo: €0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo: €0.00

Projectverantwoordelijke: Trendhuis

Meer infoprojectenkaart ESF

info@trendhuis.be

PROJECTDETAILS


pijl met helpende handen

Financiële steun ESF:
ESF goedgekeurd bij aanvraag: €164 680.00
VCF goedgekeurd op aanvraag: €109 786.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: €0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag: €274 467.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo: €0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo: €0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo: €0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo: €0.00

Looptijd: 01/10/2018 tot 31/12/2021

Projectverantwoordelijke: Trendhuis

Meer infoprojectenkaart ESF

info@trendhuis.be

logo Welcome2Work - logo ESF investeert in jouw toekomst - logo Vlaanderen is werk - Deze website kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor mensen. Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be
logo Welcome2Work - logo ESF investeert in jouw toekomst - logo Vlaanderen is werk - Deze website kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor mensen. Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be